REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu internetowego Mydish.pl Catering Dietetyczny, dostępnego pod adresem internetowym www.Mydish.pl jest FoodMyLove Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka54/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9522226736, REGON 521716057.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu znajdującego się na stronie www.Mydish.pl

§ 2 DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Cennik – zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i Usługi realizowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 2. Dieta indywidualna – Usługa dostosowana indywidualnie do potrzeb Klienta, sporządzana przez Sprzedawcę w oparciu o informacje i wytyczne przekazane przez Klienta.
 3. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
 4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz służący rejestracji Klienta, utworzenia Konta w Sklepie.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez określenie warunków Umowy przez dodanie Produktów i Usług, w konsekwencji określenie wynagrodzenia Sprzedawcy zgodnego z Cennikiem a także określenie sposobu wykonania przez Usługi (m.in. dostawy i płatności).
 6. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 7. Konto – konto Klienta zarejestrowane w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę umożliwiające złożenie Zamówienia i gromadzenie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia, w tym historia złożonych przez Klienta Zamówieniach i zawartych Umowach.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi.
 9. Produkt – zestawy cateringu dietetycznego oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.mydish.pl,
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem www.mydish.pl
 12. Sprzedawca – FoodMyLove Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka54/1, NIP 9522226736, REGON 521716057
 13. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 14. Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w serwisie Sklepu w ramach świadczenia Usług przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 3 DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: Warszawa ul. Płomyka54/1
 2. Adres kontaktowy korespondencji e-mail Sprzedawcy: biuro@mydish.pl
 3. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: tel. 511-777-707
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 96114020040000380283304591.
 5. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów, Usług oraz Cenników Sprzedawcy znajdujących się w serwisie Sklepu oraz składania w tym celu Zamówień i zawierania Umów, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca Zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu ceny wartości Produktu i wykonanej Usługi, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia Formularza zamówienia. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji Konta za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w osobnej zakładce („Zamówienia”) na stronie Sklepu.
 3. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Klientom informacje za pośrednictwem Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Sprzedawca nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Klientów w ramach zawieranych ze Sprzedawcą Umowy.
 4. Informacje zamieszczone w Sklepie na stronie www.mydish.pl prowadzonej przez Sprzedawcę, jak również udostępnianie w drukowanych wydawnictwach Sprzedawcy, ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają charakter wyłącznie informacyjny; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

§ 6 CENY PRODUKTÓW I DOSTAW

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach Sklepu pod adresem: www.mydish.pl Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i Usługę.
 3. Koszt wykonania Usługi (dostawy) wynosi odpowiednio:
  a. na terenie Warszawy– dostawa płatna 5zł,
  b. pozostałe miejscowości satelickie Warszawy – dostawa płatna 5zł – po potwierdzeniu przez Sprzedającego bądź koszt 3,00 zł za każdą dostawę,
  c. system płatności Sklepu nie dolicza automatycznie kosztu dostawy do całkowitej kwoty do zapłaty. O koszcie dostawy Klient zostanie osobno poinformowany przez Konsultanta po złożonym zamówieniu.
 4. Szczegóły dotyczące obszarów i kosztów dostarczenia Produktów i realizowania Usług są ustalane indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i potwierdzone w formie mailowej.
 5. W przypadku Usługi Dieta indywidualna cena ustalana jest indywidualnie.

§ 7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego Sklepu (złożenia Zamówienia) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient składający Zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę lub działającego w jego imieniu administratora danych osobowych.

2. Klient zamierzający skorzystać z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, składa Zamówienie w niżej przewidzianych przez Sprzedawcę formach:

I. korzystając z zakładki „ZAMÓW”, dostępnego w nagłówku z głównym Menu Sklepu, Klient ma możliwość:
I.a. wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność, datę rozpoczęcia świadczenia Usług a także czas trwania Umowy, ostatecznie finalizując tenże etap składania Zamówienia, po wybraniu funkcji „Do koszyka”,
I.b. po przekierowaniu Klienta na stronę Koszyka, należy wybrać funkcję „Przejdź do kasy”,
I.c. wybrać metodę płatności – przelewy elektroniczne on-line, PayPal
I.d. dokonać płatności po wybraniu funkcji „Płacę teraz z PayPal” lub „Kupuję i Płacę” (w przypadku przelewu elektronicznych),
I.e. w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu zamówienia.

II. wybierając rodzaj diety dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy , którą Klient zamierza zamówić z w zakładce „”DIETY”:
II.a. w formularzu zamówienia znajdującym się pod opisem diety wybrać jej kaloryczność i czas trwania Umowy, ostatecznie finalizując tenże etap składania Zamówienia, klikając w funkcję „Dalej”
II.b. wybrać metodę płatności – system PayPal lub płatności elektroniczne shopper,

III. telefonicznie:
III.a. składać Zamówienie pod numerem kontaktowym Sprzedawcy: tel……., w godzinach pracy biura Sprzedawcy, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu,
III.b. do przyjęcia Zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia i wykonania Umowy,
III.c. na wskazany przez Klienta adres korespondencji e-mail Klient otrzyma wygenerowane automatycznie z serwisu Sklepu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji płatności (warunkiem ważności Umowy jest zgodność uwzględnionych w potwierdzeniu cen z aktualnie obowiązującym u Sprzedawcy Cennikiem).

3. Warunkiem wykonania Umowy przez Sprzedawcę jest dokonanie przez Klienta płatności zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku.

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  I. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  II. płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayPal.

§ 9 DOSTAWY

 1. Usługi realizowane będę przez Sprzedawcę do miejsc wskazanych przez Klienta w Zamówieniu i ujętego w Umowie, z uwzględnieniem postanowień z § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu.
 2. Usługi realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej – zleceniobiorcy usług transportowych.
 3. Usługi realizowane są przez Sprzedawcę według poniższego harmonogramu:
  a. na terenie Warszawy i okolic – od niedzieli do piątku, w godzinach od 19.00 do 23.00 (dostarczane są posiłki do spożycia dnia następnego) lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.00 do 10.00 (dostarczane są posiłki do spożycia na dzień bieżący). Godziny dostaw zależą od strefy, w której znajduje się adres dostawy i są ustalane przez Sklep oraz podawane do wiadomości Klienta,
 4. Po osobistym ustaleniu między Klientem a Sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty zamówionych Produktów z siedziby Sprzedawcy.
 5. Klient ma prawo do zawieszenia lub odwołania Usługi, jednak zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci dokonania zmiany najpóźniej na 2 dni robocze (do godz. 14.00) przed pierwotnie ustalonym terminem jej zrealizowania przez Sprzedawcę. Usługa zawieszona lub odwołana, z uwzględnieniem postanowienia z ust. 6 poniżej, zostanie przez Sprzedawcę zrealizowana jako dodatkowy dzień cateringowy bezpośrednio po zakończeniu pierwotnego okresu trwania Umowy..
 6. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, jednak zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o zmianie najpóźniej na 1 dzień roboczy, do godz. 14.00 przed datą planowanej dostawy.
 7. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, o którym mowa w ust 7 powyżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenia się odległości zrealizowania Usługi względem pierwotnego adresu wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, Klient zobowiązany jest ponieść koszt dostawy na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu.

§ 10 WYKONANIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu ważnego Zamówienia tj. zgodnego z Cennikiem Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, pod warunkiem, iż treści wiadomości zgodna jest z aktualnie obowiązującymi cenami zgodnymi z Cennikiem, zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej na 1 dzień roboczy przed „datą rozpoczęcia diety” wskazaną w Formularzu zamówienia, w innym przypadku Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bowiem przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produktu, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu PayPal.

§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail biuro@mydish.pl
 3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta, z, zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej, zgodnie z Cennikiem.
 6. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
  a. braku dostępności Produktów,
  b. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę,
  c. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt i wykonać Usługę w oparciu o dane przekazane przez Klienta w trakcie składanego Zamówienia z dochowaniem należytej staranności
 2. Sprzedający informuje, że Produkt może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające, z tych względów Sprzedawca winien uzyskać wszelkie informacje umożliwiające uniknięcia potencjalnych dolegliwości Klienta, pogorszenia stanu zdrowia lub niepożądanych reakcji alergicznych.
 3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient winien poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach, celem uwzględnienia ich w trakcie realizowania Umowy przez Sprzedawcę, poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych składników Produktów. W przypadku wątpliwości Klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych Produktów, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Sprzedawcę i skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z złożeniem Zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 4. Przyjęcie Zamówienia i wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę za ewentualne negatywne samopoczucie Klienta lub reakcję organizmu na zestaw składników ujętych w Produktach, w tym w szczególności wynikających z braku wiedzy Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach, lekarstwach lub suplementach diety.
 5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych lub nie wynikających z winy Sprzedawcy, w tym m.in.: warunków atmosferycznych, decyzji służb państwowych, awarii, zakłóceń lub prac technicznych prowadzonych w serwisie Sklepu, niepożądanych działań osób trzecich, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zrealizowania Usługi lub niewykonanie Umowy, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub utraconych korzyści.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, których z dochowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć, w tym ewentualnych nieprawidłowości i szkód powstałych bez winy Sprzedawcy.
 8. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio uzyskanego wynagrodzenia wynikającego z Umowy (w okresie nieprzekraczającym 28 dni świadczenia Usług), a w przypadku jego braku do wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za faktycznie poniesione szkody, z wyłączeniem zadośćuczynienia lub utraconych korzyści. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie jego dostarczenia do Klienta. Od tego momentu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówiony Produkt.
 9. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża zgodę na komunikowanie się przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie rachunków lub faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę w związku z wykonywaniem Umowy.
 10. Zwrot ewentualnie dokonanych opłat odbędzie się w przeciągu 14 dni roboczych, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§ 14 REKLAMACJE

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 2. Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego, zgodnie z danymi przedstawionymi w § 3 Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić wszczęcie i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji.
 4. Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego.

§ 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po uprzednim wyrażeniu w tym przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1 wskazanej powyżej ustawy.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Sklepu.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
  a. w przypadku Klienta, którego produkty zamówione w Sklepie dostarczane są z wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora,
  b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 7. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.

Jak działa Program Lojalnościowy?

Tworząc program lojalnościowy w Masterze inspirowaliśmy się wszystkimi innymi programami na rynku cateringów. Staliśmy przed wyzwaniem jak stworzyć ofertę, która będzie dopasowana do każdego cateringu, dlatego jako główny przelicznik potraktowaliśmy:

1 PLN = 100 punktów lojalnościowych

Włączenie programu lojalnościowego odbywa się w Masterze: USTAWIENIA / PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.

Klienci zdobywają punkty za następujące czynności:

Dodatkowo:

 1. Program lojalnościowy nie łączy się z zamówieniami testowymi.
  Punkty są przyznawane wyłącznie za nie testowe a zwykłe zamówienia.
 2. Klienci mogą zapraszać swoich znajomych do cateringu poprzez wygenerowany w ich panelu indywidualny kod polecający.
  Kod łączy się z innymi zniżkami w cateringu,
  Kod pojawia się w Panelu tylko wtedy, gdy ten klient ma już jakieś zamówienie w cateringu,
  Polecony Znajomy nie może być stałym klientem cateringu Pobite Gary – musi to być jego pierwsze zamówienie,
  Jeśli ktoś z tych znajomych zamówi, klienci dostają punkty wg tabeli.
 3. Klienci mogą doładowywać sobie punkty (np. w celu skorzystania z wymiany posiłków) podobnie jak karty pre-paid – w Panelu, poprzez opcję „Doładuj skarbonkę”.
 4. Klienci mogą zakupić VOUCHER podarunkowy – także bezpośrednio w panelu.
  Po opłaceniu wybranej przez siebie otrzymują kod do wykorzystania na catering za dokładnie tę kwotę.
 5. Klienci mogą wykorzystywać zebrane punkty zamieniając je na zniżki na kolejne zamówienie lub wymianę posiłku
  W Panelu przed finalizacją zamówienia – w ostatnim kroku – pojawia się możliwość wykorzystania zebranych punktów na zniżkę (czyli 100pkt = 1zł)
 1. Klienci mogą anulować pojedyncze dni diety w panelu, zamieniając je na punkty.
  Anulowanie dnia diety powoduje doładowanie skarbonki 1:1 w stosunku do zwracanej kwoty (1 grosz = 1 punkt), czyli pełna kwota za dzień trafia do skarbonki klienta w postaci punktów,
  Anulowanie dnia odbywa się z takim samym wyprzedzeniem jak jego zamawianie